กองคลัง กรมการขนส่งทหารบก

         

        พ.อ.โกศล  จรดล

        ผอ.กค.ขส.ทบ.

 

 

พ.อ.พูลลาภ  ยะตินันท์

รอง ผอ.กค.ขส.ทบ.

 

                            ๑.     การจัด

          

 

 

                                  ๒.   หน้าที่

                                   ๒.๑   อำนวยการ  ควบคุม   ประสานงาน  และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของแผนกและคลังต่าง ๆ

                                   ๒.๒   ควบคุมการรักษาการณ์  และกำกับดูแลรักษาความปลอดภัยของหน่วย

                                   ๒.๓  ควบคุมแรงงาน  และบริการยกขน

                                   ๒.๔  รวบรวมสถิติการรับ - จ่ายสิ่งอุปกรณ์ และการจัดทำรายงานสถาณภาพสิ่งอุปกรณ์ตามระยะเวลา

                                   ๒.๕  ควบคุมและรับผิดชอบการใช้ยานพาหนะของหน่วย

                                   ๒.๖   ดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการ รับ - จ่าย สิ่งอุปกรณ์

                                   ๒.๗  ควบคุมและดำเนินการในเรื่องการ ับ - จ่าย สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง  และสิ่งอุปกรณ์สายอื่น ที่เกี่ยวข้อง

                                   ๒.๘ ทำการปรนนิบัติบำรุง และซ่อมบำรุงขณะเก็บรักษา กับการทำการจดทะเบียนและประวัติ  ยานพาหนะ

                                   ๒.๙  บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่  

                                       ๓.  หน้าที่หน่วยรอง

                                         ๓.๑ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ์

                                                   ๓.๑.๑   จัดหาบัตรควบคุมสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งและสายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินกรรมวิธีทางเอกสารเกี่ยวกับการรับ - จ่ายสิ่งอุปกรณ์

                                                   ๓.๑.๒ เสนอความต้องการการจัดหาสิ่งอุปกรณ์รายย่อย    และควบคุมสิ่งอุปกรณ์ในคลัง  ให้ตรงกับบัญชีคุมและที่เก็บ

                                     ๓.๑.๓  รวบรวม  และเสนอความต้องการงบประมาณการ  จัดหาสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งตรวจสอบการเบิก  ยืม  ส่งคืน  จำหน่าย                                                    สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

                                                   ๓.๑.๔   ประสานกับหน่วยในเรื่องการแจ้งเบิก  และยกเลิกใบเบิกสิ่งอุปกรณ์ 

                                                    ๓.๑.๕  บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

                                             ๓.๒  แผนกคลัง

                                  ๓.๒.๑  รับและจ่าย   สิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง    และสายอื่นที่เกี่ยวข้อง    รับคืนและส่งคืนสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้

                                                   ๓.๒.๒  ควบคุม  เก็บรักษา  และทำบัตรแสดงที่เก็บสิ่งอุปกรณ์  รวบรวม  และรายงานปลดสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้การไม่ได้  หรือหมดความต้องการ

                                                   ๓.๒.๓  ควบคุม  ดูแล  รักษา    และปรนนิบัติบำรุงสิ่งอุปกรณ์ในคลัง    กับดำเนินการเป็นตำบลรวบรวมสิ่งอุปกรณ์                                                            จำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

                                                   ๓.๒.๔  บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

                                              ๓.๓   แผนกทะเบียน

                                                   ๓.๓.๑  รวบรวมสถิติข้อมูลการรับ  จ่าย  ส่งคืน  และจำหน่ายสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

                                                   ๓.๓.๒ ดำเนินการเป็นศูนย์ดำเนินกรรมวิธีข้อมูลเครื่องจักรคำนวณทางการส่งกำลัง  และซ่อมบำรุงสิ่งอุปกรณ์สายขนส่ง

                                                   ๓.๓.๓ รวบรวมสถิติการใช้งบประมาณประจำปี  และงบประมาณที่ได้โอนจากหน่วยอื่น

                                                   ๓.๓.๔ ดำเนินการทำข้อมูลเกี่ยวกับ  จำนวน  ราคา   สภาพสิ่งอุปกรณ์สายขนส่งตลอดจนมาตรฐานอื่น ๆ ที่ต้องการ

                                                   ๓.๓.๕  ดำเนินการจดทะเบียน   และทำประวัติยานพาหนะสายขนส่ง  ตรวจสอบสภาพยานพาหนะของหน่วยต่าง ๆ

                                                   ๓.๓.๖  บันทึก  และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

 

                                         ขอส่งสถิติผล ห้วง ต.ค.๕๒ – ก.ค.๕๓   ตามรายละเอียด  ดังนี้

                                         ๑. จดทะเบียนใหม่

                                   ๑.๑ รถยนต์                                                จำนวน            ๑,๒๐๒           คัน

                                   ๑.๒ รถจักรยานยนต์                                        จำนวน               ๑๑๐           คัน

                                       ๒. ขึ้นบัญชีคุม สป. สาย ขส. (หน่วยจัดหาเอง)

                                                  ๒.๑ รถยนต์                                               จำนวน               ๒๒           คัน

                                                  ๒.๒ รถจักรยานยนต์                                      จำนวน                             คัน

                                               ๓. เปลี่ยนเครื่องยนต์ยานพาหนะ สาย ขส.(ทหาร)  รถยนต์       จำนวน                              คัน

                                               ๔. การจำหน่ายยานพาหนะและเลขหมายทะเบียน

                                                  ๔.๑ จำหน่ายยานพาหนะ สาย ขส.                           จำนวน                ๑๓๘           คัน

                                                  ๔.๒ จำหน่ายทะเบียนรถยนต์ทหาร                         จำนวน                ๒๑๓            คัน

                                               ๕. การต่อภาษีประจำปี

                                   ๕.๑ รถยนต์ไม่เกิน     ปี                                  จำนวน               ๑,๑๒๗          คัน

                                   ๕.๒ รถยนต์เกิน๗ปี                                       จำนวน               ,๑๓๙           คัน

                                   ๕.๓ รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน๕ปี                             จำนวน                  ๑๙๘           คัน

                                   ๕.๔ รถจักรยานยนต์เกิน๕ปี                                จำนวน                  ๔๓          คัน

                                               ๖. การเปลี่ยนเครื่องยนต์(ส่วนบุคคล)จำนวน๑๙คัน

                                        ๗. การเปลี่ยนสี                                               จำนวน                              คัน

                                        ๘. การเปลี่ยนลักษณะ                                         จำนวน                               คัน

                                        ๙. การเปลี่ยนป้ายทะเบียนโลหะ                                จำนวน                               คัน

                                       ๑๐. ป้ายทะเบียนโลหะและป้านภาษีสูญหาย                       จำนวน                               คัน

                                       ๑๑. เปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์                                    จำนวน                               คัน