พลตรี พูลลาภ ยะตินันท์

ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

         วัน,เดือน,ปี,เกิด 8 กุมภาพันธ์ 2505
         การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
โรงเรียนสามัญ โรงเรียนวัดราชโอรส
 
โรงเรียนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 22
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33
         การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว
- หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่า ขส. รุ่นที่ 26
- หลักสูตรชั้นนายพันเหล่า ขส. รุ่นที่ 24
- หลักสูตรหลักประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 73
- หลักสูตรหลักประจำ วทบ. ชุดที่ 52
        ตำแหน่งตั้งแต่เริ่มรับราชการ
พ.ศ.2533 ผบ.ร้อย.ขส.รยบ.พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.
พ.ศ.2534 รรก.ผบ.ร้อย.ขส.รยบ.พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.
พ.ศ.2536 ฝอ.3 พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.
พ.ศ.2538 ประจำแผนก ขส.ทบ.
พ.ศ.2539 หน.ขส.ทบ.
พ.ศ.2541 ผบ.พัน.ขส.1 กรม ขส.รอ.
พ.ศ.2546 หก.ขส.ทบ.
พ.ศ.2549 อจ.รร.ขส.ขส.ทบ.
พ.ศ.2552 รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.
พ.ศ.2554 รอง ผบ.กรม ขส.รอ.
  พ.ศ.2555 ผอ.กอง ขส.ทบ.
  พ.ศ.2558 ผอ.กอง ศคย.ทบ.
  พ.ศ.2559 เสธ.ศคย.ทบ.
  พ.ศ.2559 รอง ผบ.ศคย.ทบ.
  พ.ศ.2560 รอง จก.ขส.ทบ.
ปัจจุบัน   พ.ศ.2561 ผบ.ศคย.ทบ.
   
        เครื่องราชอิสริยาภรณ์
พ.ศ.2530 จ.ม.(จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย)
พ.ศ.2532 พิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภท 2
พ.ศ.2537 ต.ม. (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย)
พ.ศ.2542 ต.ช. (ตริตาภรณ์ช้างเผือก)
พ.ศ.2542 ร.จ.ม.(เหรียญจักรมาลา)
พ.ศ.2548 ท.ม. (ทวิีติยาภรณ์มงกุฎไทย)
พ.ศ.2555 ท.ช. (ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก)
พ.ศ.2558 ป.ม. (ประถมาภรณ์มงกุฎไทย)