ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก (ศคย.ทบ.)

           จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์เพื่อแยกบทบาทของหน่วยปฏิบัติการขนส่ง และ กรมฝ่ายยุทธบริการ ออกจากกันให้ชัดเจน
ซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการปฏิบัติ สอดคล้องกับปริมาณงาน และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นของ ขส.ทบ.
การแบ่งมอบนั้น ศคย.ทบ. เป็น นขต.ทบ. ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ ขส.ทบ.

           หน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย
                ๑. กองธุรการ
                ๒. กองจัดการเคลื่อนย้าย
                ๓. กองยานพาหนะ
                ๔. กองการบิน
                ๕. กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์ (หน่วยทหารที่ กห.กำหนด)

 ประวัติ ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก