พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร
นายสิบอาวุโส เหล่าทหารขนส่ง
เมื่อ 6 ตุลาคม 2560