พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ.
เยี่ยมชมการออกร้านงานกาชาด ของสมาคมแม่บ้านทหารบก
สาขากรมการขนส่งทหารบก ณ สวนลุมพินี
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒