พล.ต.อภิชาติ ปัตตะนุ จก.ขส.ทบ.
นำกำลังพลกรมการขนส่งทหารบก และศูนย์การเคลื่อยนย้ายกองทัพบก
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒