พิธีมอบธงสัญลักษณ์ประจำหน่วยกรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒