พิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชาเจ้ากรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒