พิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองทัพบก
ปฏิบัติหน้าที่ยามปกติ กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562