พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล
โดย ทบ., ขส.ทบ., ชมรมแม่บ้าน ขส.ทบ.
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562