พิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่า ขส. รุ่นที่ 54
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562