พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี 2562
วันที่ 18 มกราคม 2562