พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก
ระหว่าง พล.ต.กุศล อุปลานนท์ ส่งให้กับ พล.ต.พูลลาภ ยะตินันท์
เมื่อ 1 ต.ค. 61 ณ ลานหน้า กองบัญชาการทหารขนส่ง