พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
อบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
โดย วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904
หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 "เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์"