พิธีมอบรถเข็นผู้ป่วย, เตียงผู้ป่วย และประกาศนียบัตร
สำหรับครอบครัว และกำลังพล กรมการขนส่งทหารบก
เมื่อ 10 พ.ค. 61