พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
"นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ
เป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2560"
เมื่อ 17 ก.ค. 60พล.ต.สมคิด ดีมิตร ผบ.ศคย.ทบ.
เป็นประธานในพิธี เปิดการศึกษาหลักสูตร
"นายสิบชั้นต้นสำหรับทหารกองหนุน
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ 2560"
เมื่อ 14 ก.ค. 60

พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ จก.ขส.ทบ. พร้อมคณะ
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด
ของ กรม ขส.รอ. ประจำปี 2560
เมื่อ 14-15 มิ.ย.60ประมวลภาพงานขนส่งสัมพันธ์สามเหล่าทัพ
เมื่อ 1 มิ.ย. 60

พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ จก.ขส.ทบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
มอบประกาศนียบัตร และปิดการศึกษา
หลักสูตร นนส.ทบ. เหล่าทหารขนส่ง
รุ่นที่ 20 (1/59) ณ รร.ขส.ขส.ทบ.
เมื่อ 28 เม.ย. 60พ.อ.ณพล นิ่มนวล รอง ผบ.ศคย.ทบ.(1)
เป็นประธาน ในพิธีอำลาธงชัยเฉลิมพล และ
ผู้บังคับบัญชา ของทหารกองประจำการ ขส.ทบ.
ณ กรม ขส.รอ. เมื่อ 28 เม.ย. 60

กรมการขนส่งทหารบก จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระมาตุลี
และรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์
ประจำปี 2560 เมื่อ 12 เม.ย.60