กรมการขนส่งทหารบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศล
ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อ 13 ตุลาคม 2560พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง
เมื่อ 17 ต.ค. 60

กรมทหารขนส่งรักษาพระองค์
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย
บริเวณชุมชน วัดสลักเหนือ
เมื่อ 10 ต.ค. 60พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
ทอดกฐิน กรมการขนส่งทหารบก
ณ วัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
เมื่อ 8 ต.ค. 60

พล.ต.ธวัชชัย พัดทอง จก.ขส.ทบ. เป็นประธานในพิธี
เปิดการศึกษาหลักสูตร
นายสิบอาวุโส เหล่าทหารขนส่ง
เมื่อ 6 ต.ค. 60พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ จก.ขส.ทบ.
ระหว่าง พล.ต.สมศักดิ์ ทรัพย์อนันต์ ส่งให้กับ
พ.อ.ธวัชชัย พัดทอง ณ ลานหน้า บก.ขส.ทบ.
เมื่อ 29 ก.ย. 60

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.ศคย.ทบ.
ระหว่าง พล.ต.สมคิด ดีมิตร ส่งให้กับ
พ.อ.กุศล อุปลานนท์ ณ ลานหน้า บก.ขส.ทบ.
เมื่อ 29 ก.ย. 60