อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา สิ่งอุปกรณ์ สาย ขส.