Department of Army Transportation วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าหลัก arrow คำถามที่มักถามบ่อย arrow การขอใช้บริการบินเมล์ จะต้องทำอย่างไร?
 
การขอใช้บริการบินเมล์ จะต้องทำอย่างไร? พิมพ์

ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะ เพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐ และ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยโดยสาร และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕


การขอใช้อากาศยาน
ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุนไปยัง
หมายเลขสอบถาม
หมายเหตุ
นขต.ทบ.ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 
นขต.กห.อื่น ๆ
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 
หน่วยราชการพลเรือน และภาคเอกชน
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 


ผนวก ก. ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการโดยสารและการขนส่งสิ่งอุปกรณ์โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕
แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน

ผนวก ก.
ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการโดยสารและการขนส่งสิ่งอุปกรณ์
โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕
แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน

เขียนที่ .........................................................

วันที่.................เดือน.............................พ.ศ..............................

เรื่อง......................................................................

เรียน......................................................................

                                       ข้าพเจ้า ........................................................................ ทำรายงานขออนุญาตแทน .................... ...................... ....................................... ซึ่งไม่สามารถทำรายงาน ด้วยตนเองได้เนื่องจาก .................................................. ................................................

                                      ผู้โดยสารเป็น          ........ ข้าราชการทหารบกสังกัดหน่วยบิน            ......... ข้าราชการทหาร
                                                                    ........ ครอบครัวข้าราชการทหาร                        ......... ข้าราชการอื่น ๆ                ......... บุคคลทั่วไป

                                      ผู้โดยสารเกี่ยวข้องเป็น .................. ของ ................................................ ขออนุญาตโดยสารอากาศยาน แบบ/หมายเลข ................. ในวันที่ ............................ เดินทางจาก ............................... ถึง ................................... รายละเอียดผู้โดยสารอากาศยาน เพศ ............ อายุ .............ปี กลุ่มเลือด .............. น้ำหนัก ...........ปอนด์ ศาสนา ................... มีพัสดุติดตัวจำนวน ......... ชิ้น รวมน้ำหนัก .........ปอนด ์ ที่อยู่ของผู้โดยสาร ......................... ................................ โทรศัพท์ ............................. ที่อยู่ของผู้สามารถรับแจ้งในกรณี ฉุกเฉิน ............................ ....................................... โทรศัพท์ ..................................

                                       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ............................................... จะรับผิดชอบ ตนเอง และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการในทุกกรณี

 (ลงชื่อ) .........................................................

(ตำแหน่ง) ......................................................

ผู้รายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน              

อนุญาตให้โดยสารอากาศยานได้

               (ลงชื่อ) .........................................................

                (ตำแหน่ง) ......................................................

                             ............ /.................. /...............

< ก่อนหน้า