Department of Army Transportation วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563
หน้าหลัก arrow คำถามที่มักถามบ่อย arrow การขอใช้บริการบินเมล์ จะต้องทำอย่างไร?
 
การขอใช้บริการบินเมล์ จะต้องทำอย่างไร? พิมพ์

ปฏิบัติตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะ เพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐ และ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยโดยสาร และการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕


การขอใช้อากาศยาน
ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุนไปยัง
หมายเลขสอบถาม
หมายเหตุ
นขต.ทบ.ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 
นขต.กห.อื่น ๆ
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 
หน่วยราชการพลเรือน และภาคเอกชน
ทบ.
(ผ่าน ฝยก.ศปก.ทบ.)
โทร. ๐ - ๒๒๘๐ - ๒๔๙๔
 


ผนวก ก. ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการโดยสารและการขนส่งสิ่งอุปกรณ์โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕
แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน

ผนวก ก.
ประกอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการโดยสารและการขนส่งสิ่งอุปกรณ์
โดยอากาศยานทหารบก พ.ศ.๒๕๒๕
แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน

เขียนที่ .........................................................

วันที่.................เดือน.............................พ.ศ..............................

เรื่อง......................................................................

เรียน......................................................................

                                       ข้าพเจ้า ........................................................................ ทำรายงานขออนุญาตแทน .................... ...................... ....................................... ซึ่งไม่สามารถทำรายงาน ด้วยตนเองได้เนื่องจาก .................................................. ................................................

                                      ผู้โดยสารเป็น          ........ ข้าราชการทหารบกสังกัดหน่วยบิน            ......... ข้าราชการทหาร
                                                                    ........ ครอบครัวข้าราชการทหาร                        ......... ข้าราชการอื่น ๆ                ......... บุคคลทั่วไป

                                      ผู้โดยสารเกี่ยวข้องเป็น .................. ของ ................................................ ขออนุญาตโดยสารอากาศยาน แบบ/หมายเลข ................. ในวันที่ ............................ เดินทางจาก ............................... ถึง ................................... รายละเอียดผู้โดยสารอากาศยาน เพศ ............ อายุ .............ปี กลุ่มเลือด .............. น้ำหนัก ...........ปอนด์ ศาสนา ................... มีพัสดุติดตัวจำนวน ......... ชิ้น รวมน้ำหนัก .........ปอนด ์ ที่อยู่ของผู้โดยสาร ......................... ................................ โทรศัพท์ ............................. ที่อยู่ของผู้สามารถรับแจ้งในกรณี ฉุกเฉิน ............................ ....................................... โทรศัพท์ ..................................

                                       ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ............................................... จะรับผิดชอบ ตนเอง และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากทางราชการในทุกกรณี

 (ลงชื่อ) .........................................................

(ตำแหน่ง) ......................................................

ผู้รายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน              

อนุญาตให้โดยสารอากาศยานได้

               (ลงชื่อ) .........................................................

                (ตำแหน่ง) ......................................................

                             ............ /.................. /...............

< ก่อนหน้า