Department of Army Transportation วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
หน้าหลัก arrow คำถามที่มักถามบ่อย arrow ทราบว่า ทบ.มีขีดความสามารถขนส่งทางน้ำในแผ่นดิน ขอทราบรายละเอียดด้วย
 
ทราบว่า ทบ.มีขีดความสามารถขนส่งทางน้ำในแผ่นดิน ขอทราบรายละเอียดด้วย พิมพ์
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการใช้ยานพาหนะ เพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐ ลง ๗ ก.ย.๒๕๓๓
การขอใช้เรือของกองทัพบก ตั้งแต่ ๔ ลำขึ้นไป ผู้ขอต้องส่งคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน สำหรับใช้เรือตั้งแต่ ๓ ลำลงมา ให้ยื่นคำขอล่วงหน้าไปไม่น้อยกว่า ๒ วัน
การขอใช้เรือของ กองร้อย ขส.เรือ นี้ ให้ใช้งบประมาณของส่วนราชการที่ขอ
ในกรณีเร่งด่วน อาจขอโดยทางวิทยุ โทรเลข โทรศัพท์ โดยส่งคำขอเป็นแบบข่าวราชการก็ได้

การขอรับการสนับสนุนเรือยนต์บรรทุก
ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุน
ขอรับการสนับสนุนไปยัง
หมายเลขสอบถาม
แจ้งรายละเอียด
หมายเหตุ
นขต.ทบ.ระดับกองพลหรือเทียบเท่าขึ้นไป
โดยตรงกับ ขส.ทบ.
กยข.ขส.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๔๑ - ๑๕๖๕,
๙ - ๔๕๒๐
ดูตารางข้างล่าง
ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่า สป.ประจำเรือให้แก่่ ขส.ทบ. ม่มี
นขต.กห.อื่น ๆ (เว้น ทบ.)
ทบ.
(ผ่าน ฝกบ.ศปก.ทบ.)
ฝกบ.ศปก.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๘๐ - ๒๕๑๕ - ๖
ดูตารางข้างล่าง
ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่า สป.ประจำเรือให้แก่่ ขส.ทบ. ม่มี
หน่วยราชการพลเรือน และภาคเอกชน
ทบ.
(ผ่าน ฝกร.ศปก.ทบ.)
ฝกร.ศปก.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๙๗ - ๗๖๕๙
ดูตารางข้างล่าง
ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ และค่า สป.ประจำเรือให้แก่่ ขส.ทบ.
เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอจะต้องมาทำข้อตกลงการใช้้ ยานพาหนะ ของกองทัพบก ที่ ขส.ทบ. ก่อนวันเดินทาง ม่มี 

โดยแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้

ภารกิจ 

ตำบลต้นทางและตำบลปลายทาง

         โดยปกติ เรือยนต์บรรทุกจะออกจากตำบลต้นทางที่   ท่าเรือมาตุลี เกียกกาย กรุงเทพ ฯ
         หากผู้ขอ จะให้เรือยนต์บรรทุก ไปจอดที่ท่าเรืออื่น ๆ ทั้งที่เป็นตำบลต้นทาง ตำบลปลายทาง   หรือตำบลแวะจอด ผู้ขอจะต้อง ติดต่อขอรับการสนับสนุน ท่าเรือนั้น ๆ ให้กับเรือยนต์บรรทุกของ ขส.ทบ.ด้วย
วันที่ขอรับการสนับสนุน
ประเภทและจำนวนเรือยนต์บรรทุกที่ขอรับการสนับสนุน (เรือยนต์บรรทุกขนาด ๙๐ ฟุต
         (อเนกประสงค์)  หรือ เรือยนต์บรรทุก ขนาด ๙๐ ฟุต (ธรรมดา)
ขอให้เรือพร้อม ณ………………วันที่………………เวลา……………
< ก่อนหน้า   ถัดไป >