Department of Army Transportation วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563
หน้าหลัก arrow คำถามที่มักถามบ่อย arrow ขอทราบการขอใช้ยานพาหนะจาก ขส.ทบ.
 
ขอทราบการขอใช้ยานพาหนะจาก ขส.ทบ. พิมพ์

เพื่อให้การขอใช้ยานพาหนะในการขนส่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรัดกุมเหมาะสม จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
การขอใช้รถยนต์ของกองทัพบก เพื่อการขนส่งกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ ให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็น จะทำการขนส่งขอตรงต่อ ขส.ทบ. หรือสำนักงานขนส่ง (สขส.) ในเขตพื้นที่ซึ่งส่วนราชการนั้น ๆ ตั้งอยู่
การขอใช้รถยนต์ในกรณีที่จะทำการขนส่งทหาร ที่มีกำลังเกินกว่าหนึ่งกองพัน หรือเพื่อการขนส่งอาวุธกระสุน ให้ส่วนราชการที่มีความจำเป็นที่จะทำการขนส่ง ขออนุมัติหลักการพร้อมทั้งรายละเอียดในการเคลื่อนย้ายโดยทางรถยนต์ตรงต่อกองทัพบก เมื่อได้รับอนุมัติให้เคลื่อนย้ายได้แล้วให้กรมการขนส่งทหารบกจัดส่งให้ต่อไป
การขอใช้รถยนต์ของกองทัพบก ตั้งแต่ ๔ คันขึ้นไป ผู้ขอใช้จะต้องส่งคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๕ วัน สำหรับการขอตั้งแต่ ๓ คันลงมา ให้ส่งคำขอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วัน
ให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะ เพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐ โดยเคร่งครัด


การขอรับการสนับสนุนรถยนต์
ประเภทผู้ขอรับการสนับสนุนขอรับการสนับสนุนไปยังหมายเลขสอบถาม แจ้งรายละเอียดหมายเหตุ
นขต.ทบ.ระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยตรงกับ ขส.ทบ. กยข.ขส.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๔๑ - ๑๕๖๕,
๙ - ๔๕๒๐
ดูตารางข้างล่างเฉพาะรถต่อไปนี้ ให้ขอรับการสนับสนุนไปยัง ทบ. (ผ่าน ฝกบ.ศปก.ทบ.)
รถยนต์นั่งรับรอง เบนซ์ วี.ไอ.พี.
รดส.ขนาดใหญ่ ปรับอากาศ (วี.ไอ.พี. ๓๒ ที่นั่ง และ วี.ไอ.พี. ๑๕ ที่นั่ง)
ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางพลขับ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งค่าเช่าที่พัก (ถ้ามี) ให้แก่ ขส.ทบ.
นขต.กห.อื่น ๆ (เว้น ทบ.) ทบ.
(ผ่าน ฝกบ. ศปก.ทบ.)
ฝกบ.ศปก.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๘๐ - ๒๕๑๕ - ๖
ดูตารางข้างล่าง ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางพลขับ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งค่าเช่าที่พัก (ถ้ามี) ให้แก่ ขส.ทบ.
หน่วยราชการพลเรือน และภาคเอกชน ทบ.
(ผ่าน ฝกร. ศปก.ทบ.)
ฝกร.ศปก.ทบ. โทร.
๐ - ๒๒๙๗ - ๗๖๕๙
ดูตารางข้างล่าง เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ขอจะต้องทำข้อตกลงการใช้้ ยานพาหนะ ของกองทัพบกที่ ขส.ทบ. ก่อนวันเดินทาง
ผู้ขอจะต้องสนับสนุน สป.๓ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางพลขับ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งค่าเช่าที่พัก (ถ้ามี) ให้แก่ ขส.ทบ.


โดยแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังนี้
ภารกิจ
ตำบลต้นทางและตำบลปลายทาง
วันที่ขอรับการสนับสนุน
ประเภทและจำนวนรถยนต์ ที่ขอรับการสนับสนุน
ขอให้รถพร้อมที่ ……………… วันที่ ……………… เวลา ……………

< ก่อนหน้า   ถัดไป >