Department of Army Transportation วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563
หน้าหลัก arrow คำถามที่มักถามบ่อย arrow ต้องการส่งสิ่งอุปกรณ์หรือกำลังพลทหาร โดยทางรถไฟ มีหนทางทำได้อย่างไร?
 
ต้องการส่งสิ่งอุปกรณ์หรือกำลังพลทหาร โดยทางรถไฟ มีหนทางทำได้อย่างไร? พิมพ์

สำหรับเคลื่อนย้ายกำลังพลและสิ่งอุปกรณ์ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
สำหรับหน่วยทหารที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขอตรงต่อกรมการขนส่งทหารบก ( ขส.ทบ.)
สำหรับหน่วยทหารที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้ขอตรงต่อสำนักงานขนส่งในเขตนั้น ๆ
การขอใช้รถไฟให้ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการขอใช้ยานพาหนะเพื่อการขนส่ง พ.ศ.๒๕๐๐ ทุกประการ


   ประเภทของการขอใช้รถไฟ
การขอใช้บริการรถไฟแห่งประเทศไทยนั้น แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๒ ประการคือ
๑. การขอใช้สำหรับส่งสิ่งอุปกรณ์รายย่อยและเหมาหลัง

    ๑.๑ การขอใช้สำหรับการขนส่งสิ่งอุปกรณ์รายย่อย เมื่อผู้ประสงค์จะส่งสิ่งอุปกรณ์ด้วยวิธีนี้ เพียงแต่นำสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องการจะส่งไปแจ้งความประสงค์ต่อ พนักงานรถไฟ ณ ที่ทำการรับ - ส่ง สินค้า เจ้าหน้าที่ รับ - ส่ง สินค้า จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านทุกประการและคิดค่าบริการ

    ๑.๒ การขอใช้แบบเหมาหลัง สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การที่จะจัดสิ่งอุปกรณ์โดยวิธีเหมาหลังหรือไม่นั้น ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
           สิ่งอุปกรณ์มีน้ำหนักตั้งแต่ ๖,๐๐๐ กก.ขึ้นไป
           สิ่งอุปกรณ์ที่รถไฟบังคับว่าต้องส่งโดยวิธีเหมาหลัง
           เพื่อรักษาความลับของทางราชการ

    ๑.๓ การขอใช้รถไฟแบบเหมาหลัง
           ส่วนกลาง เป็นหน้าที่ของแผนกเคลื่อนย้าย กองจัดการเคลื่อนย้ายกรมการขนส่งทหารบก เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทนคลังฝ่ายยุทธบริการ หรือคลังฝ่ายกิจการพิเศษซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เว้นการส่งสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยเพื่อการฝึกศึกษา เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการเคลื่อนย้ายของหน่วยจัดการดำเนินการเอง การขอใช้ต้องส่งคำขอไปยังกองควบคุมหมุนเวียนล้อเลื่อน ฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย ล่วงหน้าก่อนทำการบรรทุกอย่างน้อย ๔๘ ชม.
           ส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่ของ สขส. ประจำหน่วยส่วนภูมิภาคนั้น เป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อขอใช้รถไฟต่อสารวัตรรถไฟ ต่อสารวัตรเดินรถเขต ล่วงหน้าก่อนทำการบรรทุก อย่างน้อย ๔๘ ชม.
๒. การขอเปิดเดินรถไฟขบวนพิเศษ จะกระทำได้ในโอกาสต่อไปนี้
       การขนกระสุนวัตถุระเบิด ซึ่งจำนวนเกินกว่า ๕ หลัง ในขบวนเดียวกัน
       เมื่อบรรทุกสิ่งอุปกรณ์มีขนาดเกินเขตโครงสร้าง หรือในการบรรทุกที่ต้องเปิดฝาข้างของรถไฟด้วย เช่นการบรรทุกรถถัง เป็นต้น
       เมื่อต้องการเอกภาพในการบังคับบัญชา
       เมื่อไม่สามารถพ่วงไปกับขบวนอื่นได้

    การขอเปิดเดินรถขบวนพิเศษ
การขอเปิดเดินรถขบวนพิเศษนั้นต้องใช้จ่ายเงินเป็นจำนวนมาก กองทัพบกควบคุมการใช้เป็นพิเศษ ฉะนั้นการเปิดรถไฟขบวนพิเศษทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับอนุมัติ ผบ.ทบ. เสียก่อนจึงจะดำเนินการได้โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังต่อไปนี้.-
       ส่วนกลาง ส่วนราชการที่มีความประสงค์จะทำการเคลื่อนย้าย จะต้องรายงานการขอเปิดเดินรถไฟขบวนพิเศษ โดยแสดงรายละเอียดในการเคลื่อนย้ายตรงต่อกองทัพบก ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน เมื่อ ทบ. อนุมัติแล้ว ให้ส่งหลักฐานการอนุมัติให้ ขส.ทบ. เพื่อจะได้ดำเนินการขอเปิดรถไฟขบวนพิเศษต่อไป และการเปิดเดินรถไฟขบวนพิเศษจะต้องขอล่วงหน้าจาก ผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๘ ชม.
       ส่วนภูมิภาค การขออนุมัติคงดำเนินการเช่นเดียวกับส่วนกลาง ผิดกันตรงที่ว่าหลักฐานการอนุมัติจะต้องให้กับสำนักงานขนส่ง (สขส.) เพื่อดำเนินการขอรถไฟผ่านสารวัตรเดินรถหรือนายสถานีในเขตที่ตั้งอยู่ใกล้ ๆ
< ก่อนหน้า   ถัดไป >