Department of Army Transportation วันพุธ ที่ 17 กันยายน 2557
หน้าหลัก arrow มารู้จักเหล่าทหารขนส่ง arrow ประวัติ จก.ขส.ทบ.
 
ประวัติ จก.ขส.ทบ. พิมพ์


พลตรี พรชัย  ดวงเนตร
เจ้ากรมการขนส่งทหารบก


 วัน, เดือน, ปี, เกิด  ม.ค. ๒๔๙๗

 การศึกษา 

  การศึกษาก่อนเข้ารับราชการ

            โรงเรียนสามัญ   รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย

            โรงเรียนทหาร  รร.เตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๓

                                 รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๔

 การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว

 ทางทหาร

 พ.ศ.๒๕๑๘  หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๑๖

  พ.ศ.๒๕๒๔  หลักสูตร ชั้นนายร้อยเหล่า ขส. รุ่นที่ ๑๙

  พ.ศ.๒๕๒๖  หลักสูตร ชั้นนายพันเหล่า ขส. รุ่นที่ ๑๗

 พ.ศ.๒๕๒๘  รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๓

 ยศทหาร

 พ.ศ.๒๕๑๘    ร้อยตรี

 พ.ศ.๒๕๒๐   ร้อยโท

 พ.ศ.๒๕๒๓    ร้อยเอก

 พ.ศ.๒๕๒๗   พันตรี

 พ.ศ.๒๕๓๑   พันโท

 พ.ศ.๒๕๓๕   พันเอก

 พ.ศ.๒๕๔๘   พันเอก (พิเศษ)

 พ.ศ.๒๕๕๖  พลตรี

 

 ตำแหน่งตั้งแต่เริ่มรับราชการ

 พ.ศ.๒๕๒๐  นักบินตอนขนส่งทางอากาศ หมวดขนส่งทางอากาศ กองบินปีกหมุนที่ ๑

 พ.ศ.๒๕๒๒  นักบินฝูงเครื่องบิน กบบ.ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๒๔  ผู้บังคับหมวดโรงงานซ่อม ร้อย ขส.ซบร.บ.ทบ.ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๒๕  ผบ.ชุด ซบร.บ. ปีกหมุนที่ ๒ ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๒๗  รอง หน.ชุดส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.กบบ.ขส.ทบ.

  พ.ศ.๒๕๒๘  นายทหารยุทธการและการข่าว กบบ.ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๓๓ ผบ.ฝูง ฮ.กบบ.ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๔๖ รอง ผอ.กอง ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๔๘ ผอ.กอง ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๕๔ รอง จก.ขส.ทบ.

 พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ทรงคุณวุฒิ กองทัพบก

 พ.ศ.๒๕๕๖ เจ้ากรมการขนส่งทหารบก

 

 ราชการสนามและราชการพิเศษ

 พ.ศ.๒๕๒๑  นักบิน ตอน ฮ.(ขนส่ง) ชปบ.๓๒

 พ.ศ.๒๕๒๓   ประจำ ศปก.ทบ.๓๑๕

 พ.ศ.๒๕๒๙ นักบิน ทภ.๑ สน.

 พ.ศ.๒๕๕๔ ราชองครักษ์เวร

 พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้ชำนาญการประจำ สง.ผอ.รมน.ภาค ๔

 พ.ศ.๒๕๕๖ นายทหารพิเศษประจำ กรม ขส.รอ.

------------------------------