ประผลผู้ชนะการเสนอราคา

งาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
ซื้อ รถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 17 ธ.ค. 61
ซื้อ รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมติดตั้งหลังคาผ้าใบ จำนวน 193 คัน 13 ธ.ค. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก(ดีเซล) แบบที่่ 2 จำนวน 45 คัน 12 ธ.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 39 คัน 6 ธ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 13 คัน 27 พ.ย. 61
ซื้อ รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 5 คัน 27 พ.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) 26 พ.ย. 61
ซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 123 ซีซี 12 พ.ย. 61
ซื้อ เครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานและบริภัณฑ์ภาคพื้น 8 พ.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 679 รายการ 8 พ.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงพาหนะ 54 รายการ 2 พ.ย. 61
ซื้อ รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี จำนวน 1 คัน 2 พ.ย. 61
ซื้อ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ 1 พ.ย. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 17 คัน 30 ต.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 25 ต.ค. 61
ซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาและแจกจ่าย (ประจำคลังอากาศยาน) จำนวน 290 รายการ 22 ต.ค. 61
ซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง สป. (ประจำคลังทั่วไป ) จำนวน 11 รายการ 19 ต.ค. 61
ซื้อ สป. สำหรับงานเคลื่อนย้าย จำนวน 28 รายการ 19 ต.ค. 61
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองประจำรถตรวจพลสวนสนาม จำนวน 6 รายการ 19 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสป. ประจำสนามบิน 18 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกบน บ. และ ห้องรับรองของ กบบ.ศคย.ทบ.(ฝูง บ., ฝูง ฮ.) 18 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับสีสำหรับซ่อม บ. และ ฮ. 18 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุสำหรับการปรับปรุงและซ่อมบำรุงสนาม ฮ. ของ ขส.ทบ. 18 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุป้องกันและบำรุงรักษา สป. (ประจำคลังอากาศยาน) 18 ต.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 15 คัน 10 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 2 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อเฮลิคอปเตอร์รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ ฮ.ท.17 27 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์บำรุงเรือ จำนวน 8 ลำ 27 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 28 คัน 27 ก.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี ของ ฮ.ท.139 และ ฮ.ท.149 27 ก.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 60 27 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อเฮลิคอปเตอร์ขนาดเบา แบบที่ 2 จำนวน 6 ลำ 26 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยขอกองทัพบก (ความเร่งด่วน 3) 26 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยขอกองทัพบก (ความเร่งด่วน 2) 25 ก.ย. 61
จ้าง เจ้าหน้าที่ส่งกำลังเฮลิคอปเตอร์ทั่วไป แบบ 60 ระยะเวลา 1 ปี 25 ก.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน 222 รายการ 24 ก.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 68คัน รวม702 รายการ 21 ก.ย. 61
ซื้อ เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง แบบที่2 อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติภารกิจ ชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ 21 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมบำรุงรถเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน 7 คัน 20 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 23 คัน 19 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ แบบที่ 6 จำนวน 60 คัน 18 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 77 คัน 18 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อน้ำมันอุปกรณ์อากาศยานแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี 17 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ระยะเวลา 1 ปี 17 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น ฮ.ท.139 จำนวน 8 รายการ 17 ก.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน (Update Jeppensen) 17 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย(ความเร่งด่วน 1) จำนวน 2 รายการ 14 ก.ย. 61
ซื้อ เสนอราคาจัดหาแบตเตอรี่รถยนต์ขนาดต่างๆ 30รายการ 13 ก.ย. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน ๖ รายการ 13 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อ สป. ในการรับ-ส่ง สป. (ประจำคลังอากาสยาน) จำนวน 53 รายการ 11 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติเครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยาน จำนวน 29 รายการ 11 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือขั้นสนามและบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 1 รายการ 11 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมบริภัณฑ์ภาคพื้นและอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด จำนวน 2 รายการ 11 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อของใช้สิ้นเปลืองในการซ่อมบำรุงย่อย จำนวน ๓๗ รายการ 10 ก.ย. 61
จ้าง ซ่อมเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 หมายเลข 1124 ครบกำหนดตามระยะเวลา 96 เดือน 09 ก.ย. 61
จ้าง เจ้าหน้าที่เทคนิคและส่งกำลังบำรุง ฮ.ท.139 05 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถลากจูงอากาศยานแบบที่ 2 จำนวน 9 คัน 05 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่อว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 62 คัน 31 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 29 รายการ 31 ส.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมเครื่องมือประจำหน่วยและประจำโรงงาน จำนวน ๒ รายการ 31 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนกองพลทหารราบที่ 11 จำนวน 3 รายการ 29 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อ สป. ประจำเรือและปรนนิบัติบำรุงเรือ ๑ รายการ 29 ส.ค. 61
ซื้อ แลกเปลี่ยนซาก เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 จำนวน 6 ลำ 29 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 28 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาสยาน (ขั้นกลาง) จำนวน 3 รายการ (e-bidding) 28 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 (e-bidding) 28 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมเครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 หมายเลข 1124 และหมายเลข 1084 ครบอายุการใช้งาน 21 ส.ค. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 2 คัน 19 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ของ ฮ.จ.1 15 ส.ค. 61
จ้าง จ้างอบรมเพื่อฟื้นฟูช่างอากาศยาน ฮ.ท.139 ระยะเวลา 6 เดือน 09 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมหลักควบคุมอายุการใช้งาน (Time Change) ระบบ Drive Train ของ ฮ.ท.206 จำนวน 3 รายการ 06 ส.ค. 61
จ้าง จ้างตรวจและซ่อมบำรุง Transmission ของ ฮ.ท.212 03 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 03 ส.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงเครื่องตรวจสภาพอากาศ ของ ฮ.ท.212 จำนวน 5 ชุด 02 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสายขนส่ง แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงคงที่ (Open End) จำนวน 2 รายการ 01 ส.ค. 61
ซื้อ นั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 2 รายการ 26 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลาง แบบที่ 5 จำนวน 16 คัน 25 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุงอากาศยาน จำนวน 185 รายการ 17 ก.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน บ.ล.295 จำนวน1 โครงการ 17 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน สง.ปรมน. จำนวน 4 รายการ 12 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมล้อลากอากาศยาน จำนวน 1 รายการ 12 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.๒๑๒ จำนวน ๑ รายการ (7EA) 10 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน ยย.ทบ. จำนวน 2 รายการ 10 ก.ค. 61
ซื้อ เสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 รายการ 06 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 424 รายการ 05 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อหลักสูตรการฝึกบินทบทวนกับเครื่องฝึกบินจำลอง สำหรับนักบิน เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 จำนวน 4 นาย 25 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1 จำนวน 3 คัน 22 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 20 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ท.41 หมายเลข 060 และ 094 จำนวน 1 โครงการ 18 มิ.ย. 61
ซื้อ เสนอราคารถกวาดและดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน 15 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบ Electrical System บ.ท.135 จำนวน 2 รายการ 15 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งของ ทบ.แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) จำนวน 1 รายการ 08 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) บ.ท.135 07 มิ.ย. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ฮ.ลว.อว.550 จำนวน 1 โครงการ 06 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำแนะนำและส่งกำลังบำรุง ฮ.ท.145 ประจำประเทศไทย 05 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อม บ.ล.295 หมายเลข 150 ครบกำหนดตามระยะเวลา 1000 ชม. จำนวน 1 โครงการ 01 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างการซ่อมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ ฮ.ท.1 (Time Change Component) จำนวน 1 รายการ 31 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่ง 2 ตอน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 คัน 28 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน 2 รายการ 28 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน 25 พ.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลการบิน ระบบ GPS. บ.ท.41 23 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ฮ.ท.145 23 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมรถเติมเชื้อพลิงอากาศยาน จำนวน 2 คัน 22 พ.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน บ.ท.135 จำนวน 1 รายการ (หมายเลข 084 และ 124) 15 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 3 รายการ 10 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงธุรการ น้ำมันดีเซล จำนวน 10,000 ลิตร 04 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงธุรการ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 12,000 ลิตร 04 พ.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลัง บ.ล.212 หมายเลข446 30 เม.ย. 61
ซื้อ ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนซ่อมสำหรับปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 5 รายการ 18 เม.ย. 61
จ้าง จ้างดัดแปลงยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 2 คัน 18 เม.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 5 รายการ 18 เม.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงห้องโดยสารของ ฮ.ท.139 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 05 เม.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ฝ.480 จำนวน 1 โครงการ 02 เม.ย. 61
ซื้อ ซื้อวัสดุยึดตรึง จำนวน 5 รายการ 30 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 6 คัน 26 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 1 คัน 21 มี.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 Time Change Component จำนวน 5 รายการ 20 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยสายขนส่ง จำนวน 4รายการ 19 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 จำนวน 20 คัน 19 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 60 คัน 19 มี.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 (Time Change Component) จำนวน 1 รายการ 16 มี.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.206 โดยวิธีคัดเลือก 16 มี.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.206 รายการ SWASHPLATE ASSY จำนวน 1 EA 16 มี.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 จำนวน 4 รายการ 16 มี.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 จำนวน 15 รายการ 12 มี.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 28 คัน 08 มี.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 คัน 08 มี.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 08 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (open end) บ.ท.41 05 มี.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ สนับสนุนกองกิจการในพระองค์ 904 จำนวน 5 คัน 05 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ฮ.ลว.อว. 550 05 มี.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 36 รายการ 28 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อการฝึกอบรมหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบ เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 135 15 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 7 คัน 12 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 31 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 25 คัน 31 ม.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาเคลื่อนย้ายโดยใช้รถบรรทุก 18 ล้อ จำนวน 1 รายการ 30 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 จำนวน 12 คัน 30 ม.ค. 61
จ้าง เช่าตู้คอนเทนเนอร์ ขนาด 20 ฟุต จำนวน 3 รายยการ 29 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.จำนวน 6 คัน 29 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.17 29 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 23 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 18 คัน 17 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมเรือเร็วตรวจการณ์ จำนวน 2 ลำ 10 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 4 คัน 09 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน 09 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 6 คัน 09 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 5 คัน 03 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 179 รายการ 29 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 27 คัน 28 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 26 ธ.ค. 60
ซื้อ เครื่องช่วยติดเครื่องยนต์อากาศยาน 14 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม บริภัณฑ์ภาคพื้น และอุปกรณ์ บ. และ ฮ. ที่ชำรุด 06 พ.ย. 60