(สำเนา)

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก

เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อรถจักรยานประเภทถนน เลขที่ 36/2556

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      ตามประกาศ กองทัพบก เรื่อง  สอบราคาซื้อรถจักรยานประเภทถนน จำนวน 6 คัน  
ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 เนื่องจาก เสนอคุณลักษณะเฉพาะไม่ตรงตามที่ทางราชการกำหนด  กรมการขนส่งทหารบก จึงขอยกเลิกประการ กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ 36/2556
       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2556
 
 
(ลงชื่อ) พล.ต. พิชเยนทร์ ธัญญสิริ
สำเนาถูกต้อง
ตำแหน่ง    เจ้ากรมการขนส่งทหารบก
(ลงชื่อ) พ.อ. ดิษราพงศ์ เจริญมาก
ตำแหน่ง    หัวหน้ากองจัดหา
กรมการขนส่งทหารบก

     
ชื่อผู้สอบถาม
 
Email Address
 
โทรศัพท์
 
ข้อความ
 
ความต้องการ
 

ติดต่อกลับ
เอกสารเพิ่มเติม
แถลงรายละเอียดในเวปไซต์