รายละเอียดราคากลาง
งาน ชื่อโครงการ วันที่ประกาศ
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 8 จำนวน 5 คัน 24 ธ.ค. 61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสาย ขส. 41 รายการ 24 ธ.ค. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารชนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 11 ธ.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.จ.1 27 พ.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 7 พ.ย. 61
ซื้อ รถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ 31 ต.ค.61
ซื้อ รถยกใช้เครื่องยนต์ดีเซล 31 ต.ค.61
ซื้อ รถจักรยาน 2 ล้อ 31 ต.ค.61
ซื้อ ซากยานพาหนะ 136 คัน 31 ต.ค.61
ซื้อ รถจักรยานยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 97 ซีซี 31 ต.ค.61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกแบบราคาคงที่ไม่จำกีดปริมาณ (open end) 24 ต.ค.61
ซื้อ จัดหา เครื่องมือซ่อมบำรุงและบริภัณฑ์ภาคพื้น 24 ต.ค.61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 679 รายการ 09 ต.ค.61
ซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก (ประจำคลัง) (290 รายการ) 05 ต.ค.61
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองโรงงาาน (349 รายการ) 05 ต.ค.61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 01 ต.ค.61
ซื้อ รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี จำนวน 1 คัน 01 ต.ค.61
ซื้อ รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 5 คัน 01 ต.ค.61
ซื้อ รถตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 27 ก.ย.61
ซื้อ รดส.ขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 45 คัน 24 ก.ย.61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 21 ก.ย.61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 193 คัน 21 ก.ย.61
ซื้อ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 123 ซีซี จำนวน 429 คัน 21 ก.ย.61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 15 คัน 10 ก.ย.61
ซื้อ จัดหาน้ำมันอุปกรณ์อากาศยาน (Open End) ระยะเวลา 1 ปี 05 ก.ย.61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น ฮ.ท.139 05 ก.ย.61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212 (Open End) 05 ก.ย.61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ 28 ส.ค.61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 28 คัน 24 ส.ค.61
จ้าง จ้างซ่อมบำรุงรถเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน 7 คัน 24 ส.ค.61
ซื้อ ชิ้นส่วนซ่อมสำหรับการปรนนิบัติยานพาหนะเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน 6 รายการ 24 ส.ค.61
ซื้อ แบตเตอร์รี่รถยนต์ขนาดต่างๆ จำนวน 30 รายการ 23 ส.ค.61
จ้าง จ้างซ่อมยานพานะปรนนิบัติบริภัณฑ์ภาคพื้น จำนวน 6 รายการ 23 ส.ค.61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 8 ลำ 23 ส.ค.61
ซื้อ จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวก (ประจำคลัง) (290 รายการ) 22 ส.ค.61
ซื้อ จัดหา สป.สิ้นเปลืองโรงงาาน (349 รายการ) 22 ส.ค.61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 23 คัน 20 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 20 ส.ค.61
ซื้อ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมสนับสนุนหน่วยในกองทัพบก จำนวน 624 รายการ 20 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน ๒๒๒ รายการ 20 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน 07 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อ ฮ.ขนาดเบา แบบที่ 2 06 ส.ค.61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.จ.1 03 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยในส่วนกลาง จำนวน 29 รายการ 02 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย (ความเร่งด่วน 3) 01 ส.ค.61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย (ความเร่งด่วน 2) 26 ก.ค. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคและส่งกำลังบำรุง ฮ.ท.139 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 โครงการ 26 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 62 คัน 25 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย (ความเร่งด่วน 1) 24 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 24 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน (ชั้นกลาง) จำนวน 3 รายการ 23 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้น ฮ.ท.139 จำนวน 16 รายการ 23 ก.ค. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่ส่งกำลัง ฮ.ท.60 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 โครงการ 23 ก.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมหลักควบคุมอายุการใช้งาน ฮ.ท.206 (3 รายการ) 20 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 18 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อม บ.ท.135 หมายเลข 1124 ครบ 96 เดือน 17 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบท่ี่ 2 จำนวน 77 คัน 16 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 จำนวน 60 คัน 16 ก.ค. 61
จ้าง จ้างตรวจและซ่อมบำรุง TRANSMISSION ฮ.ท.212 จำนวน 2EA 16 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาชิ้นส่วนซ่อม Open End บ.ท.135 13 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์แบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา 1 ปี ฮ.ท.60 จำนวน 1 โครงการ 13 ก.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อม บ.ท.135 หมายเลข 1124 - 1084 09 ก.ค. 61
ซื้อ จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการปรนนิบัติบำรุงอากาศยาน 04 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนและอุปกรณ์แบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN END) ระยะเวลา 1 ปี ฮ.ท.139 และ ฮ.ท.149 จำนวน 1 โครงการ 27 มิ.ย. 61
ซื้อ จัดหานั่งร้านสำหรับซ่อมบำรุงอากาศยาน 27 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน บ.ล. 295 27 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสาย ขส.แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงคงที่ แต่ไม่จำกัดหปริมาณ (Open End) 26 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างอบรมฟื้นฟูช่างอากาศยาน ฮ.ท.139 ระยะเวลา 6 เดือน 26 มิ.ย. 61
จ้าง ราคากลางจ้างซ่อมชิ้นส่วน ฮ.ท.212 (1รายการ) 25 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมล้อลากอากาศยาน (1รายการ) 25 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยาพาหนะ สายขนส่ง จำนวน 424 รายการ 20 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สำหรับยานพาหนสาย ขส. จำนวน 10 รายการ 20 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงเครื่องตรวจสภาพอากาศ ฮ.ท.212 จำนวน 5 ชุด 18 มิ.ย. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 6 สนับสนุน นสศ. จำนวน 2 คัน 15 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน พล.ร.11 จำนวน 3 รายการ 15 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ สาย ขส. จำนวน 10 รายการ 15 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน พล.ร.11 จำนวน 3 รายการ 15 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน ยย.ทบ. จำนวน 2 รายการ 14 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สาย ขส. สนับสนุน สง.ปรมน. จำนวน 4 รายการ 12 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถปฏิบัติการโจมตี แบบที่ 1 จำนวน 3 คัน 11 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อหลักสูตรการฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง เครื่องบินทั่วไป แบบ 135 11 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (OPEN-END) จำนวน 1 รายการ 28 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดกลาง ปรับอากาศ แบบที่ 5 จำนวน 16 คัน 18 พ.ค. 61
จ้าง จ้างการซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.1 (TIME CHANGE COMPONENT) จำนวน 1 รายการ 18 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 17 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์(open end) ฮ.ลว.-อว.550 15 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น แบบที่ 3 จำนวน 1 คัน 11 พ.ค. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำแนะนำ ฮ.ท.145 10 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบที่นั่ง 2 ตอน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 2 คัน 9 พ.ค. 61
จ้าง ซ่อมและปรับปรุง ELECTRICAL SYSTEM บ.ท.135 8 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์(open end) บ.ท.135 8 พ.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมรถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน 2 คัน 7 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สายขนส่ง สนับสนุน วศ.ทบ. จำนวน 2 รายการ 7 พ.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ทั่วไป จำนวน 1 คัน 4 พ.ค. 61
แลก แลกเปลี่ยนยางรถยนต์เก่า จำนวน 8,350 เส้น และแบตเตอรี่เก่า จำนวน 4,056 หม้อ 3 พ.ค. 61
จ้าง จ้างปรับปรุงฐานข้อมูลด้านการบิน ระบบ GPS. บ.ท.41 จำนวน 1 โครงการ 3 พ.ค. 61
จ้าง จ้างเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำแนะนำ ฮ.ท.145 2 พ.ค. 61
จ้าง จ้างสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง บ.ท.41. จำนวน 1 โครงการ 2 พ.ค. 61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 (3 รายการ) 23 เม.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์(open end) ฮ.ท.145 23 เม.ย. 61
ซื้อ จัดหาฮ.รองรับการปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย (ระยะที่ 2) จำนวน 2 เครื่อง 27 มี.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลัง บ.ล.212 หมายเลข 446 12 มี.ค. 61
จ้าง ซ่อมเครื่องตรวจอากาศ ฮ.ท.212 5 ชุด 8 มี.ค.61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.212 (5 รายการ) 8 มี.ค.61
จ้าง ซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.206 (1รายการ) 8 มี.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ท.206 2 มี.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ท.212 15 รายการ 28 ก.พ. 61
แลก แลกเปลี่ยนซาก ฮ.ลำเลียง แบบ 47 จำนวน 6 ลำ 22 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 7 คัน 17 ก.พ. 61
ซื้อ จัดซื้อชิ้นส่วนซ๋อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เครื่องยนต์ ฮ.ลว./อว. 550 จำนวน 1 งาน 16 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 41 จำนวน 1 โครงการ 15 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะ สนับสนุนกองกิจการในพระองค์ 904 จำนวน 5 คัน 14 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 คัน 13 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 36 รายการ 13 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ เครื่องบินลำเลียง แบบ 295 จำนวน 1 งาน 6 ก.พ. 61
จ้าง จ้างซ่อมเครื่องบินลำเลียง แบบ 295 จำนวน 1 โครงการ 6 ก.พ. 61
ซื้อ จัดซื้อเครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง แบบที่ 2 จำนวน 1 ลำ 1 ก.พ. 61
ซื้อ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 จำนวน 5 รายการ 1 ก.พ. 61
จ้าง จ้างเหมาซ่อมบำรุงและส่งกำลังชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ฝ.480 จำนวน 1 โครงการ 1 ก.พ. 61
ซื้อ ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 6 คัน 31 ม.ค. 61
จ้าง การจ้างเหมาส่งกำลังและซ่อมบำรุง ฮ.ท.17 จำนวน 1 โครงการ 31 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ของ ฮ.ท.17 จำนวน 4 รายการ 26 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ ฮ.ฝ.480 จำนวน 1 รายการ 26 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 10 คัน 25 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 6 คัน 19 ม.ค. 61
จ้าง เช่าตู้ ขนาด 20 ฟุต จำนวน 3 รายการ 19 ม.ค. 61
จ้าง ราคากลางจ้างเหมาเคลื่อนย้ายยานพาหนะ จำนวน 24 คัน 19 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อม ฮ.ท.17 17 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 60 คัน 17 ม.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 4 คัน 15 ม.ค. 61
ซื้อ ฝึกอบรมหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบ เครื่องบินแบบ 135 15 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 179 รายการ 9 ม.ค. 61
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบกแบบคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวน 1 รายการ 25 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 4 รายการ 25 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานาพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 6 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 13 รายการ 6 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 28 คัน 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 6 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก 4 x 4 พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 60 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 จำนวน 20 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 18 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อเครื่องช่วยยติดเครื่องยนต์อากาศยานภายนอกชนิดหิ้วแบบพกพา จํานวน 1 รายการ 1 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 จำนวน 12 คัน 30 พ.ย. 60