ร่างขอบเขตงาน

งาน ชื่อโครงการ เอกสารลงวันที่
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 8 จำนวน 5 คัน 24 ธ.ค. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 11 ธ.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 30 พ.ย. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 679 รายการ 9 ต.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 123 ซีซี จำนวน 429 คัน ครั้งที่ 2 8 ต.ค. 61
ซื้อ สิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ 5 ต.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 17 คัน 4 ต.ค. 61
ซื้อ รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน แบบที่ 2 (ขนาด 8,000 ลิตร) จำนวน 5 คัน 1 ต.ค. 61
ซื้อ รถดับเพลิงชนิดใช้สารเคมี จำนวน 1 คัน 1 ต.ค. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 52 คัน 1 ต.ค. 61
ซื้อ รถตรวจการ์ทั่วไป จำนวน 10 คัน 27 ก.ย. 61
ซื้อ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 45 คัน 24 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 193 คัน 21 ก.ย. 61
ซื้อ ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 123 ซีซี จำนวน 429 คัน 21 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 21 ก.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 15 คัน 10 ก.ย. 61
จ้าง งานจ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 28 คัน 24 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมชิ้นส่วนซ่อมและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเรือ จำนวน 8 ลำ 24 ส.ค. 61
จ้าง จ้างซ่อมบำรุงรถเติม สป.3 อากาศยาน จำนวน7 คัน 24 ส.ค. 61
ซื้อ สป.สิ้นเปลืองในโรงงาน สำหรับการซ่อมบำรุง บ. และ ฮ. จำนวน 349 รายการ 22 ส.ค. 61
จ้าง ซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 23 คัน 20 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 19 รายการ 20 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมรถยนต์สนับสนุนหน่วยในกอทัพบก จำนวน 624 รายการ 20 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อชิ้นส่วนซ่อมย่อยสำหรับชุดซ่อมเคลื่อนที่ จำนวน ๒๒๒ รายการ 20 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยางรถยนต์ สนับสนุนหน่วยส่วนกลาง จำนวน 29 รายการ 2 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถลากจูงอากาศยานแบบที่ 2 จำนวน 9 คัน 2 ส.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน) 3 1 ส.ค. 61
ซื้อ จัดซื้อยานพาหนะสาย ขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก 26 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 62 คัน 25 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบก (ความเร่งด่วน) 1 24 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 7 จำนวน 20 คัน 24 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน (ขั้นกลาง) จำนวน 3 รายการ 23 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือพิเศษและบริภัณฑ์ภาคพื้นเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 139 23 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยานทั่วไป จำนวน 2 รายการ 18 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ แบบที่ 6 จำนวน 60 คัน 16 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 77 คัน 16 ก.ค. 61
ซื้อ ซื้อนั่งร้านซ่อมบำรุงอากาศยาน 27 มิ.ย. 61
จ้าง จ้างซ่อมปรนนิบัติบำรุงยานพาหนะสาย ขส.แบบกำหนดราคาชิ้นส่วนอะไหล่และค่าแรงคงที่ แต่ไม่จำกัดปริมาณ (Open-End) 26 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อ รดส.ขนาดใหญ่ ปอ.แบบที่ 6 จำนวน 2 คัน 15 มิ.ย. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะ สาย ขส.สนับสนุน พล.ร.11 จำนวน 3 รายการ 15 มิ.ย. 61
ซื้อ จัดซื้อยานพาหนะสาย ขส.สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 17 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถกวาดและดูดฝุ่น แบบที่ 3 จำนวน 1 คัน 11 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อยานพาหนะสายขนส่ง สนับสนุน รร.จปร. จำนวน 2 รายการ 10 พ.ค. 61
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีที่ว่างหลังคนขับ พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 60 คัน 17 ม.ค. 61
ซื้อ ฝึกอบรมหลักสูตรบินเปลี่ยนแบบ เครื่องบินแบบ 135 15 ม.ค. 61
ซื้อ ซื้อยุทโธปกรณ์เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยสายขนส่ง จำนวน 4 รายการ 25 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ ทบ. 25 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 จำนวน 12 คัน 22 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 21 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 จำนวน 20 คัน 21 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ จำนวน 28 คัน 6 ธ.ค. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 38 คัน 6 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ แบบที่ 4 จำนวน 20 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดใหญ่ จำนวน 52 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดกลาง จำนวน 18 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก 4 x 4 พร้อมติดตั้งหลังคาอลูมิเนียม จำนวน 60 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกปกติขนาดเล็ก แบบมีช่องว่างด้านหลังพลขับ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 15 คัน 4 ธ.ค. 60
ซื้อ ซื้อรถพยาบาล แบบที่ 5 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม จำนวน 12 คัน 30 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก (ดีเซล) แบบที่ 2 จำนวน 6 คัน 30 พ.ย. 60
ซื้อ ซื้อครุภัณฑ์สายขนส่ง จำนวน 13 รายการ 30 พ.ย. 60
ซื้อ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. จำนวน 762 รายการ 29 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 5 คัน 29 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 27 คัน 28 พ.ย. 60
จ้าง จ้างซ่อมยานพาหนะสายขนส่ง จำนวน 19 คัน 24 พ.ย. 60