เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๑ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๕ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๖ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๘ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๒ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๕ -       -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๒ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๕ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๘ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๙ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๒ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๒ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๓ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๗ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๙ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๐ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๔ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๗ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๐ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๔ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๗ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๒ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๔ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ ๑๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๔ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๘ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๑ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๕ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๘ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๒ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๓ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๗ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๙ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๐ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๔ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๗ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๐ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๑ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๗ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๘ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๔ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๒ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๕ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๘ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๙ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๒ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๒ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๕ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๖ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๘ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๙ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๒ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๓ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๕ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๖ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๐ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๔ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๖ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๗ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๑ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๔ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ ๑๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๓ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๔ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๘ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๑ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๕ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๘ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
เส้นทางตารางขนส่งทางอากาศ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 
วัน วันที่ เส้นทางบิน หมายเหตุ
ศุกร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง  
จันทร์ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.พิษณุโลก – จว.เชียงราย – จว.เชียงใหม่ (๑๓๐๐) – จว.แม่ฮ่องสอน – จว.ตาก – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๐ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๑ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๑๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ร้อยเอ็ด – จว.อุบลราชธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๑๕ - จว.อุบลราชธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๑๗ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๑๘ - อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
จันทร์ ๒๑ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.นครราชสีมา – จว.ขอนแก่น – จว.นครพนม - จว.อุดรธานี(ค้างคืน)
อังคาร ๒๒ - จว.อุดรธานี(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
พฤหัสบดี ๒๔ - ดอนเมือง(๐๘๓๐) – จว.ชุมพร – จว.นครศรีธรรมราช – จว.ปัตตานี – จว.นราธิวาส - อ.หาดใหญ่(ค้างคืน)
ศุกร์ ๒๕ -อ.หาดใหญ่(๐๙๓๐) – ดอนเมือง
ช่องทางร้องขอการโดยสาร
๑ ผู้ประสงค์จะโดยสารอากาศยานของ กรมการขนส่งทหารบก ให้ทำรายงาน
ขออนุญาตโดยสารอากาศยานตาม ผนวก ก. ยื่นต่อ แผนกขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก หรือสำนักงานขนส่งต้นทาง
(กรุงเทพมหานคร ติดต่อ แผนกเคลื่อนย้าย กองจัดการเคลื่อนย้าย ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก โทร.๐๒ ๒๔๑ ๑๖๗๕)
๒ เมื่อผู้ใดได้รับอนุญาตให้โดยสารแล้ว จะต้องนำหลักฐานอนุมัติการโดยสาร
ตาม ผนวก ก. ไปมอบให้กับแผนกขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก หรือสำนักงานขนส่งต้นทาง ทำบัญชีรายชื่อ
ผู้โดยสารอากาศยานตาม ผนวก ข. ก่อนเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง
๓ เมื่อผู้โดยสารได้รับทางเที่ยวบิน และอันดับที่จากแผนกขนส่ง กรมการขนส่ง
ทหารบก หรือสำนักงานขนส่งต้นทางแล้ว ให้ไปรายงานตัวพร้อมด้วยหลักฐานต่อผู้บังคับอากาศยาน
ก่อนกำหนดอากาศยานออก ๑ ชั่วโมง
๔ ผู้โดยสารจะนำของติดตัวไปกับอากาศยานได้ มีน้ำหนักไม่เกินคนละ ๒๐ กิโลกรัม
๕ ในระหว่างการโดยสารอากาศยาน ผู้โดยสารจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับ
อากาศยาน หรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ซึ่งได้รับมอบอำนาจสั่งการหรือให้คำแนะนำโดยเคร่งครัด
 ข้อห้ามต่างๆ สำหรับผู้โดยสาร
๑ ห้ามผู้โดยสารนำสิ่งอื่นใดนอกเหนือไปจากจำนวน และน้ำหนักพัสดุที่แจ้งไว้
ในรายการของผู้ขอเสนอโดยสารอากาศยาน
๒ ห้ามนำวัสดุที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย เช่น วัตถุระเบิด กรด สารพิษ
วัสดุไวไฟ ฯลฯ ขึ้นไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับการบรรจุอย่างเรียบร้อย ปลอดภัยเพียงพอ และได้รับอนุญาต
จากผู้มีอำนาจสั่งการบิน
๓ ห้ามนำสิ่งของต้องห้ามตามกฎหมายทุกชนิดขึ้นไปกับอากาศยาน
๔ ห้ามนำสัตว์ที่มีชีวิตซึ่งยังไม่ได้ผูกหรือบรรจุภาชนะให้เป็นที่เรียบร้อยปลอดภัย
ขึ้นไปกับอากาศยาน
๕ ห้ามผู้โดยสารพกพาอาวุธขึ้นไปกับอากาศยาน หากมีความจำเป็นต้องพกพา
ให้แจ้งและมอบอาวุธนั้นไว้กับผู้บังคับอากาศยานในระหว่างการโดยสาร
๖ ห้ามผู้โดยสารปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งจะเป็นการกีดขวาง รบกวน ต่อการปฏิบัติการบิน
โดยเด็ดขาด
แบบฟอร์ม ผนวก ก.