ตารางบินเมล์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑)
เที่ยวบิน วัน สัปดาห์
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – พิษณุโลก – เชียงใหม่ (๑๓๓๐ ) – ดอนเมือง
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – พิษณุโลก – เชียงใหม่ (๑๓๓๐ ) – ดอนเมือง
วันศุกร์
วันจันทร์
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – นครศรีธรรมราช – ปัตตานี – หาดใหญ่ (ค้างคืน )
หาดใหญ่ (๐๙๓๐ ) – ดอนเมือง
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๒
สัปดาห์ที่ ๒
ดอนเมือง (๐๘๓๐ ) – นครราชสีมา – ร้อยเอ็ด – อุบลราชธานี ( ค้างคืน )
อุบลราชธานี (๐๙๓๐ ) – ดอนเมือง
วันจันทร์
วันอังคาร
สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๓
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ ( ค้างคืน )
หาดใหญ่ ( ๐๙๓๐ ) – ดอนเมือง
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๓
สัปดาห์ที่ ๓
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – นครราชสีมา – ขอนแก่น – นครพนม – อุดรธานี ( ค้างคืน )
อุดรธานี ( ๐๙๓๐ ) – ดอนเมือง
วันจันทร์
วันอังคาร
สัปดาห์ที่ ๔
สัปดาห์ที่ ๔
ดอนเมือง ( ๐๘๓๐ ) – นครศรีธรรมราช – หาดใหญ่ ( ค้างคืน )
หาดใหญ่ ( ๐๙๓๐ ) – ดอนเมือง
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
สัปดาห์ที่ ๔
สัปดาห์ที่ ๔

หมายเหตุ - ขส.ทบ. สะพานแดง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
                   โทร. ๐๒ – ๒๔๑๐๔๑๗ – ๘ , ๐๒ – ๒๔๑๒๔๕๐ ต่อ กองจัดการเคลื่อนย้าย
                 - กองจัดการเคลื่อนย้าย ขส.ทบ. โทร. ๐๒ – ๒๔๑๐๙๖๑ , ทบ. ๙๔๕๙๖
                 - กองการบิน ขส.ทบ. โทร. ๐๒ – ๕๒๑๐๕๔๓ , ๐๒ – ๕๒๑๐๓๖๑ , ทบ. ๖๘๙๔๖ – ๗ ต่อ ฝ่ายยุทธการ ฯ
                 - ฝูงเครื่องบิน กองการบิน ขส.ทบ. โทร. ๐๒ – ๕๒๓๗๕๖๒ , ๐๒ – ๕๓๒๔๕๕๗

ดาวน์โหลด : แบบรายงานขออนุญาตโดยสารอากาศยาน